ΑΡΧΙΚΗ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-01223). Στο έργο συμμετέχουν η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ, το τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και η εταιρία Alpha Πληροφορική Α.Ε. Συντονιστής είναι ο Αναπλ. Καθηγητής Αθανάσιος Κόντος (ΕΜΠ) και επιστημονική υπεύθυνη η Καθηγήτρια Μαρία Λαμπροπούλου (ΔΠΘ)

Ανάπτυξη προηγμένου φορητού ΒΙΟφωτονικού συστήματος για την εξατομικευμένη ΦΑΣΜΑτοσκοπικά διάκριση καρκινικών ιστών/ορίων

Σκοπός

Το έργο ΒΙΟΦΑΣΜΑ έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή ενός προηγμένου φορητού βιοφωτονικού εργαλείου για την εξατομικευμένη διάγνωση σε ανοικτό χειρουργείο καρκινικών δομών/ορίων του παχέος εντέρου και του ορθού. Η λειτουργία του θα βασίζεται στην in vivo λήψη, καταγραφή, συλλογή και ανάλυση των χαρακτηριστικών φασματικών αποτυπωμάτων των βιοδομών μέσω φασματοσκοπίας Raman με σκοπό τον ακριβή διαχωρισμό μεταξύ υγιών και καρκινικών ιστών σε μικροσκοπική κλίμακα και σε πραγματικό χρόνο.

Στη πρώτη φάση του έργου ελήφθησαν δείγματα από 20 έως τώρα ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου και εξετάστηκαν με φασματοσκοπία micro-Raman με διέγερση στα 785 nm. Η μελέτη αυτή επέτρεψε την αποτελεσματική διάκριση των φυσιολογικών από τους καρκινικούς ιστούς με τη βοήθεια υπολογιστικών τεχνικών μηχανικής μάθησης. Η διάκριση έγινε με βάση την ένταση που παρουσιάζουν μια σειρά από δονητικές ζώνες Raman που αντιστοιχούν σε αμινοξέα, πρωτεΐνες και λιπίδια. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε ένα φορητό βιοφωτονικό σύστημα Raman με δέκτη για την διέγερση των ιστών και την συλλογή των φασμάτων Raman από απόσταση και εφαρμόστηκε σε καρκινικούς όγκους που αναπτύχθηκαν σε ζώα εργαστηρίου.

Περισσότερες λεπτομέρειες και αποτελέσματα της μελέτης από σχετικές δημοσιεύσεις που έχουν γίνει σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κριτές μπορούν να αναζητηθούν στη στήλη Νέα-Ανακοινώσεις.