Ολοκλήρωση του Παραδοτέου Π.1.1

Στις 27/12/2021 ολοκληρώθηκε το παραδοτέο  Π1.1: “Πρωτόκολλο των ex vivo πειραμάτων των βιοδομών και των προδιαγραφών του συστήματος” που αφορούσε την ενότητα ΕΕ1: “Σχεδιασμός πρωτοκόλλου και προδιαγραφών”.