Ολοκλήρωση του Παραδοτέου Π.2.4

Στις 27/01/2022  ολοκληρώθηκε το παραδοτέο Π2.4: «Δημοσιεύσεις» που αφορούσε την ΕΕ2: «Ανάλυση των φασματικών αποτυπωμάτων και οριοθέτηση καρκινικών όγκων μέσω φασματοσκοπικής απεικόνισης».