Ολοκλήρωση των Παραδοτέων Π.2.1, Π.2.2, Π.2.3

Στις 27/07/2022 ολοκληρώθηκαν τα παραδοτέα Π2.1: «Καταγραφή φασματικών αποτυπωμάτων των βιοδομών και δημιουργία φασματικής βιβλιοθήκης», Π.2.2: «Φασματοσκοπική απεικόνιση υγειών/καρκινικών ιστών», Π.2.3: «Εύρεση χαρακτηριστικών φασματικών κορυφών ή/και κατανομών των καρκινικών βιοδομών που θα αποτελέσουν φασματικούς βιοδείκτες» που αφορούσαν την ΕΕ2: «Ανάλυση των φασματικών αποτυπωμάτων και οριοθέτηση καρκινικών όγκων μέσω φασματοσκοπικής απεικόνισης».