Ολοκλήρωση των Παραδοτέων Π.4.1, Π.4.2

Στις 27/01/2023 ολοκληρώθηκε το παραδοτέο Π4.1: «Αλγόριθμος Επεξεργασίας και ανάλυσης σήματος- Δημιουργία Διεπιφάνειας» και στις 27/04/2023 το παραδοτέο Π.4.2: «Δημιουργία και εισαγωγή στο λογισμικό της βάσης δεδομένων», που αφορούσαν την ΕΕ4: «Ανάπτυξη λογισμικού επεξεργασίας και ανάλυσης φάσματος ».