Ολοκλήρωση των Παραδοτέων Π.5.1, Π.5.2, Π.5.2, Π.5.3

Στις 27/07/2022 ολοκληρώθηκε το παραδοτέο Π5.1: «Σχεδιασμός και εφαρμογή πρωτοκόλλου χειρισμού πειραματόζωων» και στις 27/04/2023 τα παραδοτέα Π.5.2: «Πιστοποίηση ex vivo της απoδοτικότητας του βιοφωτονικού συστήματος» και Π.5.2: «Πιλοτική εφαρμογή in situ του συστήματος», που αφορούσαν την ΕΕ5: «Πιλοτική εφαρμογή πρωτοτύπου σε προκλινικό περιβάλλον».