Ολοκλήρωση των Παραδοτέων Π.6.1, Π.6.2, Π.6.3, Π.6.4, Π.6.5 και Π.6.6

Στις 27/07/2023 ολοκληρώθηκαν τα παραδοτέα: Π.6.1: «Τελικά πρωτόκολλα ανάπτυξης πρωτοτύπου», Π6.2: «Πρωτόκολλο επέκτασης βάσης δεδομένων», Π6.3: «Δημοσιεύσεις», Π6.4: «Ολοκλήρωση ιστοσελίδας», Π.6.5: «Υποβολή διπλώματος ευρεσιτεχνίας», Π.6.6: « Τελική έκθεση αποτελεσμάτων» που αφορούσαν την ενότητα ΕΕ6: Βελτιστοποιήσεις, ενισχύσεις πρωτοτύπου.