Κατηγορία Παραδοτέα

Ολοκλήρωση των Παραδοτέων Π.6.1, Π.6.2, Π.6.3, Π.6.4, Π.6.5 και Π.6.6

Στις 27/07/2023 ολοκληρώθηκαν τα παραδοτέα: Π.6.1: «Τελικά πρωτόκολλα ανάπτυξης πρωτοτύπου», Π6.2: «Πρωτόκολλο επέκτασης βάσης δεδομένων», Π6.3: «Δημοσιεύσεις», Π6.4: «Ολοκλήρωση ιστοσελίδας», Π.6.5: «Υποβολή διπλώματος ευρεσιτεχνίας», Π.6.6: « Τελική έκθεση αποτελεσμάτων» που αφορούσαν την ενότητα ΕΕ6: Βελτιστοποιήσεις, ενισχύσεις πρωτοτύπου.

Ολοκλήρωση των Παραδοτέων Π.2.1, Π.2.2, Π.2.3

Στις 27/07/2022 ολοκληρώθηκαν τα παραδοτέα Π2.1: «Καταγραφή φασματικών αποτυπωμάτων των βιοδομών και δημιουργία φασματικής βιβλιοθήκης», Π.2.2: «Φασματοσκοπική απεικόνιση υγειών/καρκινικών ιστών», Π.2.3: «Εύρεση χαρακτηριστικών φασματικών κορυφών ή/και κατανομών των καρκινικών βιοδομών που θα αποτελέσουν φασματικούς βιοδείκτες» που αφορούσαν την ΕΕ2: «Ανάλυση…

Ολοκλήρωση των Παραδοτέων Π.3.1, Π.3.2

Στις 27/12/2022 ολοκληρώθηκε το παραδοτέο Π3.1: «Κατασκευή του βιοφωτονικού συστήματος» και στις 27/04/2023 το παραδοτέο Π.3.2: «Αξιολόγηση του βιοφωτονικό συστήματος μέσω ενδελεχών ελέγχων και πειραμάτων», που αφορούσαν την ΕΕ3: «Ανάπτυξη του βιοφωτονικού συστήματος».

Ολοκλήρωση των Παραδοτέων Π.4.1, Π.4.2

Στις 27/01/2023 ολοκληρώθηκε το παραδοτέο Π4.1: «Αλγόριθμος Επεξεργασίας και ανάλυσης σήματος- Δημιουργία Διεπιφάνειας» και στις 27/04/2023 το παραδοτέο Π.4.2: «Δημιουργία και εισαγωγή στο λογισμικό της βάσης δεδομένων», που αφορούσαν την ΕΕ4: «Ανάπτυξη λογισμικού επεξεργασίας και ανάλυσης φάσματος ».

Ολοκλήρωση των Παραδοτέων Π.5.1, Π.5.2, Π.5.2, Π.5.3

Στις 27/07/2022 ολοκληρώθηκε το παραδοτέο Π5.1: «Σχεδιασμός και εφαρμογή πρωτοκόλλου χειρισμού πειραματόζωων» και στις 27/04/2023 τα παραδοτέα Π.5.2: «Πιστοποίηση ex vivo της απoδοτικότητας του βιοφωτονικού συστήματος» και Π.5.2: «Πιλοτική εφαρμογή in situ του συστήματος», που αφορούσαν την ΕΕ5: «Πιλοτική εφαρμογή…

Ολοκλήρωση του Παραδοτέου Π.2.4

Στις 27/01/2022  ολοκληρώθηκε το παραδοτέο Π2.4: «Δημοσιεύσεις» που αφορούσε την ΕΕ2: «Ανάλυση των φασματικών αποτυπωμάτων και οριοθέτηση καρκινικών όγκων μέσω φασματοσκοπικής απεικόνισης».

Ολοκλήρωση του Παραδοτέου Π.1.1

Στις 27/12/2021 ολοκληρώθηκε το παραδοτέο  Π1.1: “Πρωτόκολλο των ex vivo πειραμάτων των βιοδομών και των προδιαγραφών του συστήματος” που αφορούσε την ενότητα ΕΕ1: “Σχεδιασμός πρωτοκόλλου και προδιαγραφών”.